Позив за подношење понуда

Назив наручиоца: ОШ „22. јул“
Адреса наручиоца: Крчедин, ул. Наде Јаношевић бр.4
Врста наручиоца: Установа
Врста предмета, назив и ознака из општег речника набавки: Грађевински радови -45000000
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација: Преузимање.

Начин преузимања конкурсне документације где је конкурсна документација доступна: Конкурсна
документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Школе www.os22jul.edu.rs.

Конкурсну документацију преузмите овде.

Подаци о називу, адреси и интернет страници државнг органа или организације где се могу благовремено добити испрвни подаци о: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи
Министарства финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић
27а. Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.merzs.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок: Понуде се подносе непосредно ( лично ) или путем поште, на адресу наручиоца: ОШ „22.јул“ Крчедин, ул. Наде Јаношевић бр.4, с тим да ће понуђач на коверти означити следеће:
„Понуда за јавну набавку – реконструкција дела санитарног чвора ЈНМВ 1.3.1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ„.
На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10,00 часова дана 03.06.2019.г. Наручилац ће, по пријему одређене понуде на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама ОШ
„22. јул“ Крчедин, ул. Наде Јаношевић бр.4 у канцеларији директора школе, на дан истека рока за подношење
понуда 03.06.2019.год. у 10:30 часова, у присуству овлашћених представника понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку
оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Особа за контакт: Сања Дејановић,
тел: 022/2500-307;
e-mail: skolakrcedin@yahoo.com.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.